580:16-7-46. State travel  [REVOKED]
[Source: Added at 28 Ok Reg 1783, eff 7-1-11; Revoked at 31 Ok Reg 2180, eff 9-12-14]